Ruby Star
ลำดับ ชื่อ-สกุล
1 คุณ กรรณา  เตชะวงธรรม
2 คุณ กัญญาวาสน์   วสุหิรัณยกรณ์
3 คุณ กัณฐ์ษรมณี ชัยวรรณ์
4 คุณ การะเกด พูนทอง
5 คุณ กิตติศักดิ์ ก.ศรีสุวรรณ
6 คุณ เกตุษร อาจเอื้อม
7 คุณ เกศรา  เทียนทอง
8 คุณ คำนาง  ตุละพิภาค
9 คุณ จันทิมา จั่นแก้ว
10 คุณ จารุวรรณ ขอสันเที๊ยะ
11 คุณ จิตรภา   คุยเพียภูมิ
12 คุณ จิราภรณ์   ฉัตรศรี
13 คุณ จุฬา เกษมสุข
14 คุณ เจริญศรี สวัสดิ์ศรี
15 คุณ เฉลิมศรี   ถิ่นจันทร์
16 คุณ ชนม์พรรณ์   สิบทัศน์
17 คุณ ชนัต ข้อวันนา
18 คุณ ชลดา   ขัดศรี
19 คุณ ชาลิสา  ฉ้วนกลิ่น
20 คุณ ชุติมา ยะนินทร
21 คุณ ญานิศา สงด้วง
22 คุณ ฐิติพร   สีทอง
23 คุณ ฐิติพรรณ พรมวัง
24 คุณ ณรัตน์สิตา ไตรรัตน์ธนัน
25 คุณ ณัฎฐ์ภัสสร มัชณิมานิธิศ
26 คุณ ณัฐชนก รอดแป้น
27 คุณ ณัฐชยา ลีปริคณห์
28 คุณ ณัฐธิดา   นพคุณ
29 คุณ ดอกฟ้า  ปิ่นโตนด
30 คุณ ดอกรัก ชัยประภา
31 คุณ ดาลัค สงค์ทอง
32 คุณ ตติยา มิดำ
33 คุณ แถว   กองช้าง
34 คุณ ทรงพล พรยุทธศาสตร์
35 คุณ ทองใบ บุสบก
36 คุณ ทัศนภัสส์สร​   เพ็งอุดม
37 คุณ ธงชัย โอ้อารี
38 คุณ ธนภณ สิริอรรถสุข
39 คุณ ธนภัทร์ สูงสันเขตต์
40 คุณ ธนะชัย   สุขใจ
41 คุณ ธานัท   อุดมธีรทัต
42 คุณ ธีรภรณ์ พิมพ์ภูราช
43 คุณ นงค์ธณศฐ์  สืบเทพทอง
44 คุณ นพดลย์   มณีเนตร
45 คุณ นวลตา ศรีรักษา
46 คุณ น้องใหม่ สิงห์เชื้อ
47 คุณ นันทสยาม นนทเสน
48 คุณ นิดา   ยะ
49 คุณ นิภา กองสิน
50 คุณ นิภาพร   หนูหงษ์
51 คุณ นิรมล   เรียนจังหรีด
52 คุณ นิสาชล ชนะสุข
53 คุณ บรรพต พักผ่อน
54 คุณ บังอร คานจันทึก
55 คุณ บัวขาว สวยกลาง
56 คุณ บุญวา อัญภานนท์
57 คุณ เบ็ญจวรรณ สุขสมผล
58 คุณ ปทุมทิพย์ รุ่งเรืองแสนสุข
59 คุณ ประครอง ป้องกัน
60 คุณ ประดิษฐ์ ขูลิลัง
61 คุณ ประเทียน ประเสริฐสังข์
62 คุณ ประพิมพ์พรรณ สงวนสุข
63 คุณ ประภาพร พรมปัญญา
64 คุณ ประภาพร   แสงเรือง
65 คุณ ประยุธ   มิตรภูมิวิบูลย์
66 คุณ ประยูร  ลีขุนทด
67 คุณ ปราโมทย์  เทียนแดง
68 คุณ ปัญจรัศม์   ปานแสง
69 คุณ ปัญญา   สร้อยทอง
70 คุณ ปานรดา   แก้วฟอง
71 คุณ ปิยนันท์   ภูเรืองเดช
72 คุณ ปุณยวีร์ ศิริกุลธนวัฒน์
73 คุณ พงศกร มีหา
74 คุณ พงศกร สายโสดา
75 คุณ พงษ์ณภัทร์  ชาลีพร
76 คุณ พรณัชชา สมศักดิ์
77 คุณ พรพิชชา วิจิตรสาร
78 คุณ พรอุษา วุฒิวงค์
79 คุณ พศิน ครองอำแพง
80 คุณ พัชรินทร์   จารุวนาวัฒน์
81 คุณ พัชรินทร์   พูนสมบัติ
82 คุณ พัฒน์พงศ์  เจริญชัย
83 คุณ พิภิฏ   ทวนดิลก
84 คุณ พิมผกา  ดอนนุ่มไพร
85 คุณ พีรพัฒน์ เตณะวัฒน์
86 คุณ เพชร กันหาวัน
87 คุณ เพ็ญจันทร์  บุญญาธนกิจพิศาล
88 คุณ แพรวพรรณ เลาหเลิศชัย
89 คุณ ภคพร  ชุมชอบ
90 คุณ ภาสกร   ลอยบุญ
91 คุณ ภูมิรพี พิตะพันธ์
92 คุณ ภูริพัชร ดวงจันทร์
93 คุณ มยุรี   ศรีอาจ
94 คุณ ม้วยเอ่ง ก.ศรีสุวรรณ
95 คุณ มะลิวัล  เกตุวงค์
96 คุณ มะลิวัลย์ ธนูศร
97 คุณ มานิตย์ เชาว์รุ่งโรจน์
98 คุณ มารีย์พร   ชัยฤทธิ์
99 คุณ มาลี   สันประเสริฐ
100 คุณ ยศวดี วงศ์ศรีชา
101 คุณ ยอด กันจันวงศ์
102 คุณ ยุพิณ แก้วเพ็ชร์
103 คุณ รักษิณาพัฒน์  หวังพิทักษ์
104 คุณ รักษิต   อ้นเพ็ชร
105 คุณ รังสิยา สพานรัตน์
106 คุณ รัชกรณ์   บุปผาศาสตร์
107 คุณ รัชตา   รศรีสิทธิ์
108 คุณ รัชนก บุญเรือง
109 คุณ รัชพล ใจหล้า
110 คุณ รัชภพ มิดำ
111 คุณ รัฐนนท์ โพธิหิรัญ
112 คุณ ละมัย ศิริวินิชสมุทร
113 คุณ ละม้าย ศรีบุณรอด
114 คุณ เลขา  ซาโต้
115 คุณ วนิดา แก้วมงคล
116 คุณ วรรณา หวังพิทักษ์
117 คุณ วรางคณา   แสงทอง
118 คุณ วราภรณ์   อุทะกะ
119 คุณ วิเชตร ใจหาญ
120 คุณ วินันยา บุญถา
121 คุณ วิภา จักรกระโทก
122 คุณ วิราวรรณ อินทฤทธิ์
123 คุณ ศรัญญู เสนกระจาย
124 คุณ ศรัณย์กร พิชญากุลเสฏฐ์
125 คุณ ศศิริกร อิศรางกูร ณ อยุธยา
126 คุณ ศิณพรรษ ศรีด้วง
127 คุณ ศิรินันท์ ประสาทไทย
128 คุณ ศิริพร บุญชู
129 คุณ ศิริพร  คำแก้ว
130 คุณ ศิริวรรณ ฉัตรทิวาพร
131 คุณ ศุภกร บัวระวงศ์
132 คุณ ศุภโชค แสงทอง
133 คุณ สงกรานต์ แซ่ฉา
134 คุณ สนิท กันยา
135 คุณ สมเกียรติ   เครือประสาร
136 คุณ สมใจ ผงสูงเนิน
137 คุณ สมชาย   เหล่าอินทร์
138 คุณ สมชาย   แห่งนาเลน
139 คุณ สมพงษ์ สีดาพาลี
140 คุณ สมพงษ์ อุบล
141 คุณ สมพร   พิกุลศรี
142 คุณ สมพิศ ชมพิกุล
143 คุณ สมภพ แก้วดำ
144 คุณ สมฤดี ทองทวี
145 คุณ สมาน มีชัย
146 คุณ สมาน   ศรีสุวัจรีย์
147 คุณ สังวาลย์ แก้วผลึก
148 คุณ สายชล ประแดงกลิ่น
149 คุณ สายตา เกษมมาลา
150 คุณ สือสร้าง  สิงห์เสือ 
151 คุณ สุทิพย์ รักนุกูล
152 คุณ สุนทร  ขำเสน่ห์ 
153 คุณ สุนันทา มิฆเนตร
154 คุณ สุบิน   บุญรอด
155 คุณ สุภัตรา ชุติเดชกุล
156 คุณ สุภาพร ทางธรรม
157 คุณ สุภาพร เอี่ยมสำอางค์
158 คุณ สุมิตรา จันทร์หอม
159 คุณ สุรชัย บัวประทุม
160 คุณ เสฏฐพงศ์   ทางธรรม
161 คุณ เสี่ยวซื่อ แซ่ฉา
162 คุณ เหลียงเพ็ญ วาน
163 คุณ องุ่น ขวัญวงษ์ทิม 
164 คุณ อนันต์ อุนศรี
165 คุณ อภิชาต หงส์ประภาส
166 คุณ อภิรักษ์ ตะละพิภาค
167 คุณ อภิสมา จำรัสธำรงกุล
168 คุณ อรอุมา  คำแถง 
169 คุณ อริสรา พุฒศิริ
170 คุณ อรุณ วัลเทอร์
171 คุณ อัญชนาลักษณ์   เกิดขุ้ย
172 ทีมความมั่นคง
173 ทีมจิณณพัต
174 ทีมใจดี
175 ทีมช่อง
176 ทีมดวงเศรษฐี
177 ทีมทับทิม
178 ทีมเทพธิดา 1 (โดยคุณบุญมี  คำบริสุมธิ์)
179 ทีมเทพธิดา 1  (โดยคุณพวงทอง ประจำแถว)
180 ทีมเทพธิดา 1 วรินทร
181 ทีมเทพธิดา 99
182 ทีมเทพบุตร 1 ประเทือง พระราม 2                                 
183 ทีมเทพบุตร 1 เพชรสีฟ้า ฯ พระราม 2
184 ทีมเทพบุตร 2 เก่ง พระราม 2
185 ทีมธนัญชัย พระราม2
186 ทีมนนทวัฒน์
187 ทีมนภิศชญา 1 พระราม 2
188 ทีมนางฟ้า (โดยคุณสามารถ  ไชยชนะ)
189 ทีมนางฟ้า 3 (โดยคุณเตือนใจ ดวงจันทร์)
190 ทีมนางฟ้า ภัทรวดี
191 ทีมนางฟ้า แม่สายบัว
192 ทีมนางฟ้าบ้านกาแฟ
193 ทีมนางฟ้าสวีเดน
194 ทีมบุญครอง
195 ทีมบุญชัย รุ่งเรืองแสนสุข พระราม 2
196 ทีมบุญหลาย
197 ทีมปรารัตน์ 8940
198 ทีมพันธุ์ไทย
199 ทีมเพชร
200 ทีมไพฑูรย์ พระราม 2
201 ทีมฟ้าสีคราม
202 ทีมภัณฑิราเฮงๆ รวยๆ
203 ทีมมงคล
204 ทีมมหาโชค
205 ทีมมหารวย  (โดยคุณจันทร์เที่ยง  ปิยะภาณี)
206 ทีมมอญคำ
207 ทีมมะปริง
208 ทีมมีทรัพย์ by กัญญลักษณ์ 
209 ทีมรวมยอด
210 ทีมไรยา
211 ทีมล้านนาทีม  (โดยคุณสุภาพร  ผาละ)
212 ทีมวิภา ไชยโชติ พระราม 2
213 ทีมเศรษฐี เพชรบูรณ์ (โดยคุณฐิติมา คลังวิจิตร)
214 ทีมเศรษฐีทับคล้อ
215 ทีมเศรษฐีบางเลน (โดยคุณประภาส ไชยสงค์)
216 ทีมสมหมาย  (โดยคุณสมหมาย สันเต๊ะ)
217 ทีมสมุด
218 ทีมสวยงาม
219 ทีมสายป่านเพอร์เฟค
210 ทีมสาวน้อยร้อยล้าน
211 ทีมสาวอัมพวา (โดยคุณธัญญานุช นาคเฉลิม)
212 ทีมหงส์ มัฑนา พระราม 2
213 ทีมเหลี่ยม
214 ทีหล้ามา (โดยคุณพนิดา หล้ามา)